Logo Gmina Korytnica

News

News zdjęcie id 828

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

02.01.2023

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Korytnica Nr LVI/312/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. od
1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. 20,00 zł  od jednego mieszkańca za miesiąc –stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 2. 40,00 zł  od jednego mieszkańca za miesiąc - opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 3. 19,00 zł od jednego mieszkańca za miesiąc -dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji
i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Apelujemy, aby nadal podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

 • używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów,
 • kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
 • zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika,
 • oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież,
 • kompostowanie odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym (zabrania się mieszania bioodpadów ze zmieszanymi w czarnym worku lub pojemniku),
 • poprawnej segregacji odpadów,
 • podaniu informacji do urzędu gminy Korytnica o prawidłowej ilości mieszkańców zamieszkających gospodarstwo domowe,

 

 

UWAGA !

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1297 z późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów
w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
  przydomowym, lub
 • uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.