Logo Gmina Korytnica

News

News zdjęcie id 437

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2

16.04.2020

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego 
w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń 
koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę
COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

POBIERZ

Informacje ogólne
W  związku  z  koniecznością  zapobiegania,  przeciwdziałania  i  zwalczania  zachorowań 
na  COVID-19,  oraz  wywołanych  nim  sytuacji  kryzysowych  określa  się  poniższe  wytyczne 
dotyczące  postępowania  z  odpadami  wytwarzanymi  w  czasie  występowania  zakażeń 
koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 
(w czasie trwania pandemii/epidemii).
Odpady  wytworzone  przez  osoby  zdrowe  takie  jak:  środki  zapobiegawcze  (maseczki, 
rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu 
minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane 
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.
Wyjaśnienie pojęć
Kwarantanna  –  odosobnienie  osoby  zdrowej,  która  była  narażona  na  zakażenie,  w  celu 
zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych
1
.
Izolacja  –  odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub 
grupy  osób  podejrzanych  o  chorobę  zakaźną,  w  celu  uniemożliwienia  przeniesienia 
biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby
2
.
1
Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.  U. 
z 2019 r. poz. 1239, z poźn. zm).
2
Art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi .  
Postępowanie z odpadami 
Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:
➢  które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
➢  zakażone koronawirusem SARS-CoV-2, 
➢  mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
➢  chorych na COVID-19
– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.
Odpady  wytwarzane  w  miejscach  kwarantanny  lub  izolacji,  ze  względu  na  miejsce 
powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, 
że  odpady  te  wytwarzane  będą  przez  osoby  zakażone  wirusem  SARS-CV-2  lub  chore 
na  COVID-19  oraz  brak  potwierdzonych  ustaleń  naukowych  co  do  czasu  aktywności 
koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu,  należy 
z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.
Wytyczne szczegółowe
A.  Wytyczne dla gmin.
B.  Wytyczne  dla  osób  zdrowych  objętych  kwarantanną,  dla  osób  stosujących  środki 
zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów,  w celu 
minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa.
C.  Wytyczne dla osób przebywających w izolacji. 
D.  Wytyczne  dla  podmiotów  zajmujących  się  odbiorem  odpadów  i  gospodarowaniem 
odpadami.
Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego,  w którym taka osoba się 
znajduje.
A.  Wytyczne dla gmin:
Dysponentami  informacji  o  adresach  osób  przebywających  w  izolacji  i  kwarantannie  są 
Wojewodowie, Policja  i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane 
przez  dysponentów  innym  podmiotom.  Stąd  zaleca  się  działanie  w  porozumieniu 
z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w zakresie wskazanym lit. a i b
a)  w miarę możliwości zapewnienie worków  w określonym kolorze i/albo oznaczonych
symbolem  (np.  napisem  „C”),  w  celu  jednoznacznej  identyfikacji  odpadów 
z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;
b)  zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a; 
c)  zorganizowanie  odpowiedniego  transportu,  bezpośrednio  do  instalacji 
unieszkodliwiania  odpadów  komunalnych  worków,  o  których  mowa  w  lit.  a  lub 
wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw 
domowych objętych izolacją;
d)  zapewnienie  dezynfekcji  pojemników  wielokrotnego  użytku  oraz  środków 
transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób 
z grup C.
B.  Wytyczne  dla  osób  zdrowych  objętych  kwarantanną,  dla  osób  stosujących  środki 
zapobiegawcze  np.  w  miejscu  pracy,  komunikacji  miejskiej,  w  trakcie  zakupów, 
w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:
a)  odpady powinny  być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, 
szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
b)  maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny 
być  uprzednio  zebrane  workach,  które  po  zawiązaniu  wrzucane  są  do 
pojemnika/worka na odpady zmieszane.
C.  Wytyczne  dla  osób  przebywających  w  izolacji  (wytycznymi  tymi  obejmuje  się  także
odpady  wytwarzane  w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani 
są obywatele Polski np. wracający do kraju). 
▪  wysoce  zalecane  jest,  aby  odczekać  72  godziny  od  zamknięcia  worka  –  przed 
przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
▪  osoba  przebywająca w izolacji  umieszcza odpady w worku  przeznaczonym na ten 
cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
▪  worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
▪  po  zapełnieniu  worka,  osoba  przebywająca  w  izolacji,  zawiązuje  worek 
i  po  ustaleniu  z  osobą  wynoszącą  odpady  z  miejsca  izolacji  wystawia  worek 
z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
▪  osoba  wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada  (w rękawiczkach)  wystawiony 
przez  osobę  w  izolacji  worek  do  drugiego  worka,  zawiązuje/zamyka  go 
i  zabezpiecza  przed  przypadkowym  otwarciem  w  chwili  jego  odbioru  (oprócz 
dokładnego  zawiązania  worka,  można  zamknąć  go  dodatkowo  przy  pomocy 
taśmy samoprzylepnej lub sznurka)  oraz  oznacza datę  oraz godzinę  zamknięcia 
worka;
▪  worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca  przeznaczonego
do gromadzenia odpadów i  umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym 
na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
▪  przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, 
używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
▪  odpady,  których  nie  można  łączyć  z  innymi  odpadami  (tj.  zużyty  sprzęt 
elektryczny  i  elektroniczny,  zużyte  baterie  i  akumulatory,  zużyte  świetlówki) 
powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu 
gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.
➢  Magazynowanie  odpadów,  o  których  mowa  powyżej,  w  miejscach  przeznaczonych 
do  gromadzenia  odpadów,  z  wyłączeniem  zabudowy  jednorodzinnej,  prowadzi 
się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający 
przed  rozprzestrzenianiem  odpadów,  zabezpieczonych  przed  dostępem  osób  postronnych
oraz zwierząt.
➢  Magazynowanie  odpadów  w  zabudowie  jednorodzinnej  prowadzi  się  w miejscach 
wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach,  oznakowanych, w  sposób 
zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
D. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami:
a)  odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają 
stanowić zagrożenie,
b)  jeżeli worek, o którym mowa w Części A lit. a jest rozerwany lub niezamknięty należy 
w  miarę  możliwości  poinformować  osobę,  która  worek  wystawiła  (np.  przez 
umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów,
c)  zaleca się, aby odpady  selektywnie zebrane  były  w miarę możliwości magazynowane 
przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia, 
d)  odpady w  workach, o których mowa w Części A lit. a, nie powinny być przetwarzan e 
z  udziałem  osób  sortujących  –  w  przypadku  braku  możliwości  technicznych 
przetwarzania  wyłącznie  na  liniach  całkowicie  zautomatyzowanych  bez  udziału 
człowieka,  odpady  należy  kierować  bezpośrednio  do  unieszkodliwiania  (zaleca  się 
termiczne  przekształcanie  lub  bezpośrednie  składowanie  najlepiej  na  składowiskach 
z instalacją do aktywnego odgazowania),
e)  w  przypadku  niedoboru  personelu  w  świadczeniu  usług  odbierania  lub 
zagospodarowywania odpadów zaleca się:
▪  zmniejszenie częstotliwości odbioru  selektywnie zebranych odpadów z frakcji 
szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych, 
▪  zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów, o których mowa 
w Części A. lit. a
–  w  celu  zapewnienia  ciągłości  odbioru  i  przetwarzania  zmieszanych  odpadów 
komunalnych i bioodpadów,
f)  zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników;
g)  w miarę możliwości i potrzeb zaleca się  zapewnienie środków ochrony indywidualnej 
tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.
➢  Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, o których 
mowa w Części A lit. a, zaleca się:
a)  stosowanie  odpowiednich  środków  ochrony  indywidualnej,  takich  jak  gogle, 
przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna,
b)  ścisłe  przestrzeganie  podwyższonych  norm  higieny,  w  tym  częste  zmiany 
i  czyszczenie  środków  ochrony  indywidualnej  oraz  pranie  odzieży  roboczej; 
wymiana rękawic; 
c)  regularne  dezynfekowanie  urządzeń,  kabin  samochodowych,  kabin  urządzeń 
na liniach sortowniczych w zakładach,
d)  w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja,
e)  wyposażenie  pracowników  w  dozowniki  z  zalecanym  płynem  dezynfekcyjnym 
wirusobójczym do rąk.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.