Logo Gmina Korytnica

News

News zdjęcie id 409

Nabór na stanowisko urzędnicze: starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

03.03.2020

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W KORYTNICY ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy, ul. Adama Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica. Stanowisko: starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.
Wymiar czasu pracy: pełen etat.
Forma zatrudnienia: umowa o pracę.
Termin rozpoczęcia: 1 kwietnia 2020r.
1. Wymagania niezbędne: 1) posiadanie obywatelstwa polskiego, 2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 4) umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych, 5) nieposzlakowana opinia, 6) wysoka kultura osobista, 7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku, 8) wykształcenie średnie i minimum dwuletni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych lub jednostkach pomocy społecznej lub wykształcenie wyższe.
2. Wymagania dodatkowe: 1) znajomość przepisów prawa związanych z zakresem wykonywanych zadań: ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Karta dużej rodziny oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw, kodeks postępowania administracyjnego,
2) znajomość obsługi komputera i programów SR-Świadczenia Rodzinne, FA-Fundusz Alimentacyjny, SYGNITY, 3) komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, 4) umiejętność analizy dokumentów oraz organizowania pracy własnej, 5) odporność na stres, 6) zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań, 7) umiejętność pracy w zespole.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w tym m.in.: - przyjmowanie i ewidencjonowanie wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczeń, - opracowywanie decyzji przyznających, zmieniających, uchylających prawo do w/w świadczeń, - prowadzenie całości dokumentacji związanej z realizacją świadczeń, 2) sporządzanie comiesięcznie list wypłat oraz generowanie przelewów dot. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 3) prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 4) sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe, 5) sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu realizacji wypłat świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, 6) prowadzenie postępowań windykacyjnych dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego,
4. Warunki pracy na stanowisku:
1) praca w pełnym wymiarze godzin,- 1etat
2) zatrudnianie w ramach umowy o pracę,
3) miejsce pracy - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy,
4) praca przy komputerze.
5. Wymagane dokumenty:
1) CV,
2) list motywacyjny,
3) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy,
5) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
6) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Korytnicy, ul. Adama Małkowskiego 20, 07-104 Korytnica z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: starszy referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy ” w terminie do dnia 20 marca 2020r. do godz. 15³º ( decyduje data wpływu).Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 marca 2020 r.
Oferty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korytnicy po wyżej określonym terminie oraz niespełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV winny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”, którą należy własnoręcznie podpisać.
CV, list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez osobę składającą ofertę. Kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata ubiegającego się o stanowisko.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Korytnicy
/-/ Ewa Jaczewska
Oferty, które nie spełniły wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu zostaną odesłane drogą pocztową.
Oferty osób zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu będą przechowywane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korytnicy zgodnie obowiązującymi przepisami.
Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, niezwłocznie po przeprowadzonym i zakończonym naborze.

Ogłoszenie_o_naborze_na_stanowisko_urzędnicze.pdf

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.