Logo Gmina Korytnica

News

News zdjęcie id 345

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8 na okres od 01.07.2019r do 31.12.2019r

12.07.2019

 

 

 

                                                                     PLAN

                     działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 8

                                 na okres od  01.07.2019r  do  31.12.2019r

 

 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 
Spożywanie alkoholu w rejonie sklepów w miejscowościach Korytnica, Roguszyn, Trawy i Kupce 
gmina Korytnica

(zwięzły opis głównego zagrożenia /problemu/ wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc/ i czasu jego występowania w rejonie oraz zidentyfikowanych przyczyn oraz skutków. Należy wskazać główne zidentyfikowane zagrożenie, wymagające podjęcie długoterminowych czynności, wymagający oddziaływania długookresowego, wykraczającego poza zakres rutynowych czynności, wraz ze źródłami informacji stanowiącymi podstawę diagnozy, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań społecznych. W razie potrzeby dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego zagrożenia, dzielnicowy jednak musi mieć możliwość ich równoległej realizacji na właściwym poziomie)

 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 

Ograniczenie spożywania alkoholu w rejonach sklepów, ujawnianie wykroczeń z ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi


(należy wskazać postawiony do osiągnięcia cel wraz ze sposobem oceny jego realizacji. Ocena może mieć charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy lub ilościowy np. spadek/wzrost określonej liczby, %)

 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

   

    1) wzmożone kontrole w rejonach sklepów,

    2) przeprowadzenie rozmów w właścicielami sklepów,

    3) informowanie lokalnej społeczności o planach priorytetowych

 

(należy wskazać głównie zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty pozapolicyjne np. skierowanie wystąpienia, zorganizowanie spotkania/kampanii informacyjnej itp., bezwzględne reagowanie na określone zachowania np. wykroczenia)

 

 

 

 

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 

   1) współpraca z samorządem gminnym

   2) współpraca z instytucjami takimi jak GOPS oraz  Gminna Komisja Rozwiązywania           Problemów Alkoholowych
   3) współpraca z właścicielami sklepów

 

(należy wskazać w przypadku gdy dla osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi)

 

 

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

 

Rozmowy z właścicielami sklepów oraz mieszkańcami gminy Korytnica podczas służby obchodowej, informacja o planie priorytetowym zamieszczona na stronie internetowej KPP Węgrów oraz UG Korytnica.

 

(np. informowanie podczas realizacji zadań, podczas spotkań, zamieszczenie na stronie internetowej, prasie lokalnej itp.)

 

 

                                                                                    mł. asp. Wojciech Olton             

                                                                                                                    (stopień, imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.