Logo Gmina Korytnica

News

News zdjęcie id 269

Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych klas 0-VI z terenu gminy Korytnica pod nazwą: „Gmina Korytnica-moje miejsce na ziemi”

28.05.2018

 Regulamin konkursu plastycznego dla uczniów oddziałów przedszkolnych ora szkół podstawowych klas 0-VI  z terenu gminy Korytnica pod nazwą:

 „Gmina Korytnica-moje miejsce na ziemi”

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Gmina Korytnica - Komisja Praworządności i Ochrony Środowiska

 ul. Małkowskiego 20,
07-120, Korytnica

2. Konkurs rozpoczyna się od 01.04.2018 i ostatnim dniem składania prac plastycznych jest 22.06.2018 r.

3. Przedmiotem konkursu jest wykonanie dowolnie wybranego przez siebie, krajobrazu odzwierciedlającego część naszej gminy, miejsca pamięci, kultury, kultu lub architektury.

4. Celem konkursu jest promocja Gminy, uwrażliwienie na piękno nas otaczające, poczucie tożsamości z „małą ojczyzną – gminą”

§ 2

Zasady udziału w konkursie

1.Konkurs jest podzielony na dwie kategorie wiekowe, pierwsza dla uczniów klas O-III, druga dla uczniów klas IV-VI z terenu gm. Korytnica

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie do wykonanej pracy wypełnionej karty zgłoszenia i oświadczenia stanowiących załącznik nr 1 do przedmiotowego regulaminu.

3. Prace dostarczone bez wypełnionego załącznika, o którym mowa wyżej nie będą oceniane.

4. Każdy uczeń biorący udział w konkursie może dostarczyć pojedynczą pracę plastyczną.

6. Prace powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi, które

wcześniej nie były nagradzane.

7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora.

 

§ 3

Zasady konkursu

1. Prace konkursowe muszą być wykonane w postaci plakatu promującego zagadnienia związane moje miejsce na ziemi – Gmina Korytnica .

2. Prace mogą zostać wykonane dowolną techniką plastyczną na papierze formatu A4 dla uczniów klas 0 – III, oraz na papierze formatu A3 dla uczniów klas  IV-VI.

3. Na rewersie każda praca musi być podpisana długopisem w następujący sposób: imię i nazwisko autora oraz adres zamieszkania, winna być opatrzona stemplem szkoły ucznia/uczennicy do której  uczęszcza i opatrzona krótkim komentarzem np. „Krzyż przydrożny w Leśnikach.”

 

 

§ 4

Miejsce i termin dostarczenia prac

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatów poszczególnych szkół a następnie za pośrednictwem Dyrektora lub innej wyznaczonej osoby dostarczone do  Urzędu Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20 , 07-120 Korytnica.

2. Prace należy dostarczyć do dnia 22.06.2018 r.

 

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu i nagrody

1. Prace konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową złożoną z wszystkich członków Komisji Praworządności i Ochrony Środowiska.

2. Kryteria oceny prac konkursowych:

  • kreatywność oraz oryginalność pracy plastycznej
  • różnorodność pomysłów
  • poprawność merytoryczna zamieszczonych informacji
  • walory plastyczne, edukacyjne i popularyzacyjne
  • przejrzysty i uporządkowany układ pracy

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 31.08.2018 na stronie internetowej (www.korytnica.pl) i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Korytnicy.

5. O terminie i miejscu wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał. nr 1 do regulaminu konkursu plastycznego dla uczniów oddziałów przedszkolnych oraz klas 0-III szkół podstawowych oraz uczniów klas IV-VI szkół podstawowych biorących udział w konkursie „ Gmina Korytnica – moje miejsce na ziemi „

 

Karta zgłoszenia do konkursu

 

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ………………………………………………………

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna uczestnika konkursu :………………………………………

Tel kontaktowy ……………………………………..

 

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z regulaminem konkursu dla uczniów oddziałów przedszkolnych ora szkół podstawowych z terenu gminy Korytnica pod nazwą: Gmina Korytnica –moje miejsce na ziemi i znam jego treść.

Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej karcie są prawdziwe, a przesłane przeze mnie

prace wykonałam/łem osobiście.

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu.

 

 

 

……………………….. ……………………………… …………………………….

( data, miejscowość) ( podpis uczestnika konkursu)               ( podpis rodzica/opiekuna)

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

wrzesień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.