Logo Gmina Korytnica

News

News zdjęcie id 210

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PNIEWNIKU

15.05.2017

Zarządzenie Nr 242/17

Wójta Gminy Korytnica

z dnia 12 maja 2017 roku

 

w sprawie ogłoszenia   konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pniewniku   

 

 

Na podstawie art. 36a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 ( Dz. U. z  2016 r. poz. 1943 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zarządza co następuje:

 

§ 1

 

Ogłasza się  konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Pniewniku.

§ 2

 

Ogłoszenie konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3

 

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Gminy
Korytnica oraz  na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Korytnica.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

 

                                                                                              Wójt Gminy Korytnica

 

                                                                                              /-/ Stanisław Komudziński

                                                                                             

 

Załącznik 1 do Zarządzenia 
Nr 242/17
Wójta Gminy Korytnica
z dnia 12 maja 2017  roku

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA  KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PNIEWNIKU

 

Wójt Gminy Korytnica

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej w Pniewniku

I. Do kon­kursu może przy­stą­pić osoba, speł­nia­jąca łącznie wyma­ga­nia wyni­ka­jące
z § 1,3,5  Roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji Naro­do­wej z dnia 27 paź­dzier­nika 2009 r. w spra­wie wyma­gań, jakim powinna odpo­wia­dać osoba zaj­mu­jąca sta­no­wi­sko dyrek­tora oraz inne sta­no­wi­sko kie­row­ni­cze w poszcze­gól­nych typach publicz­nych szkół i rodza­jach publicz­nych pla­có­wek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):

1. posia­da­jąca sto­pień nauczy­ciela mia­no­wa­nego lub dyplo­mo­wa­nego, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. ukoń­czyła stu­dia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole;
 2. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania  albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli
 3. posiada co  naj­mniej pię­cio­letni staż pracy peda­go­gicz­nej na sta­no­wi­sku nauczy­ciela lub pię­cio­letni staż pracy dydak­tycz­nej na sta­no­wi­sku nauczy­ciela akademickiego;
 4. uzyskała:
  a) co najmniej dobra ocenę   pracy w okre­sie ostat­nich pię­ciu lat pracy lub
  b) pozy­tywną ocenę dorobku zawo­do­wego w okre­sie ostat­niego roku albo
  c) w przy­padku nauczy­ciela aka­de­mic­kiego — pozy­tywną ocenę pracy w okresie ostat­nich czte­rech lat pracy w szkole wyż­szej
  – przed przy­stą­pie­niem do kon­kursu na sta­no­wi­sko dyrek­tora lub przed powie­rze­niem sta­no­wi­ska dyrektora;
 5. spełnia warunki  zdro­wotne nie­zbędne do wyko­ny­wa­nia pracy na sta­no­wi­sku kierowniczym;
 6.  nie był karany karą dys­cy­pli­narną, o któ­rej mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycz­nia 1982 roku — Karta Nauczy­ciela , a w przy­padku nauczy­ciela aka­de­mic­kiego – karą dys­cy­pli­narną, o któ­rej mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkol­nic­twie wyż­szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), oraz nie toczy się prze­ciwko niemu  postę­po­wa­nie dyscyplinarne
 7. nie   był ska­zany pra­wo­moc­nym wyro­kiem za umyślne prze­stęp­stwo lub umyślne prze­stęp­stwo skarbowe
 8.  nie toczy się prze­ciwko niej postę­po­wa­nie o prze­stęp­stwo ścigane z oskar­że­nia publicznego;
 9.  nie była karana zaka­zem peł­nie­nia funk­cji zwią­za­nych z dys­po­no­wa­niem środ­kami publicz­nymi, o któ­rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grud­nia 2004 roku o odpo­wie­dzial­no­ści za naru­sze­nie dys­cy­pliny finan­sów publicz­nych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).

II. Do konkursu może przystąpić nauczyciel mianowany lub dyplomowany , który ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole i spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt 2-9.

III. Do konkursu może przystąpić również nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole  lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia wymagania określone w ust. 1 pkt. 2-9

IV. Do kon­kursu może przy­stą­pić osoba nie będąca nauczy­cie­lem, speł­nia­jąca łącznie wyma­ga­nia wyni­ka­jące z § 5 roz­po­rzą­dze­nia Mini­stra Edu­ka­cji
Naro­do­wej z dnia 27 paź­dzier­nika 2009 r. w spra­wie wyma­gań, jakim powinna
odpo­wiadać osoba zaj­mu­jąca sta­no­wi­sko dyrek­tora oraz inne sta­no­wi­sko
kie­row­ni­cze w poszcze­gól­nych typach publicz­nych szkół i rodza­jach publicz­nych pla­có­wek (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.):

 

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niemu  postępowanie o przestępstwo ścigane z

oskarżenia publicznego lub postępowanie  dyscyplinarne ;

 1. spełnia następujące wymagania:

- ukoń­czyła stu­dia wyż­sze lub stu­dia pody­plo­mowe z zakresu zarzą­dza­nia albo kurs kwa­li­fi­ka­cyjny z zakresu zarzą­dza­nia oświatą, pro­wa­dzony zgod­nie z prze­pi­sami w spra­wie pla­có­wek dosko­na­le­nia nauczycieli;
- speł­nia warunki zdro­wotne nie­zbędne do wyko­ny­wa­nia pracy na sta­no­wi­sku kierowniczym;
- nie była ska­zana pra­wo­moc­nym wyro­kiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

III. Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm.) ), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania
   i rozwoju Szkoły Podstawowej w Pniewniku ;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej — w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej — w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym — w przypadku   

  osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

      dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie

          dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym 

          dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów

          podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu 

          kwalifikacyjne go z zakresu zarządzania oświatą,

 1. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 2. oświadczenie   , że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postepowanie dyscyplinarne  
 3. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświad­cze­nie, że kan­dy­dat nie był karany zaka­zem peł­nie­nia funk­cji zwią­za­nych
  z dys­po­no­wa­niem środ­kami publicz­nymi, o któ­rych mowa w art. 31 ust. 1 pkt.  4 ustawy z 17 grud­nia 2004 r. o odpo­wie­dzial­no­ści za naru­sze­nie dys­cy­pliny finan­sów publicz­nych (Dz. U. z 2005 r. nr 14, poz.114 z późn. zm.);
 5.  oświad­cze­nie o dopeł­nie­niu obo­wiązku, o któ­rym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 paź­dzier­nika 2006r. o ujaw­nie­niu infor­ma­cji o doku­men­tach orga­nów bez­pie­czeń­stwa pań­stwa z lat 1944–1990 oraz tre­ści tych doku­men­tów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425 z późn. zm.), - w przypadku kandydata na dyrektora szkoły publicznej
 6. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego — w przypadku nauczyciela,
 7. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 8. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) — w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 9.  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych — w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 10.  oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

IV  Oferty należy składać w Urzędzie  Gminy Korytnica – GZEAS , pokój nr 7,
ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica, do dnia 31 maja 2017 roku do godziny 1400

w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na
kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pniewniku.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Korytnica.

 

 

Wójt Gminy Korytnica

 

  /-/ Stanisław Komudziński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.