Logo Gmina Korytnica

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI


 

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi!

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Korytnica Nr LVI/312/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. od
1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa niższa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. 20,00 zł  od jednego mieszkańca za miesiąc –stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
 2. 40,00 zł  od jednego mieszkańca za miesiąc - opłata podwyższona dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie wypełniają ustawowego obowiązku selektywnego zbierania odpadów.
 3. 19,00 zł od jednego mieszkańca za miesiąc -dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji
i obowiązują do czasu wystąpienia zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji (np. zmiana ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania).

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie  o zmienionej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych zawartych w dotychczas złożonej deklaracji.

Apelujemy, aby nadal podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:

 • używanie toreb wielokrotnego użytku do codziennych zakupów,
 • kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych,
 • zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do pojemnika,
 • oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież,
 • kompostowanie odpadów biodegradowalnych w kompostowniku przydomowym (zabrania się mieszania bioodpadów ze zmieszanymi w czarnym worku lub pojemniku),
 • poprawnej segregacji odpadów,
 • podaniu informacji do urzędu gminy Korytnica o prawidłowej ilości mieszkańców zamieszkających gospodarstwo domowe,

UWAGA !

Zgodnie z art. 6k ust. 4b  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz.U. z 2022 poz. 1297 z późn.zm.) w razie stwierdzenia, że właściciel
nieruchomości, który złożył informację o kompostowaniu wszystkich bioodpadów
w przydomowym kompostowniku:

 • nie posiada kompostownika przydomowego lub
 • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku
  przydomowym, lub
 • uniemożliwia Wójtowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji o korzystaniu z kompostownika

zostanie stwierdzona, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nastąpi to od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek wskazanych powyżej. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i będzie wymagało złożenia nowej deklaracji.

 

WAŻNE !!!

Zmiana numeru rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 stycznia 2021 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na indywidualny numer konta wskazany w wezwaniu.

Informujemy, że opłaty za odpady można nadal dokonywać u inkasentów (sołtysów).

 

K O M U N I K A T  !!!

Informujemy, że od 1 sierpnia 2021 r. pracownicy Urzędu Gminy w KORYTNICY rozpoczną

KONTROLE NIERUCHOMOŚCI, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE ZADEKLAROWALI KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE.

 

GOSPODARKA  ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 2023

POBIERZ HARMONOGRAM 2023

 

Informacja o segregacji odpadów komunalnych

POBIERZ ZASADY     SEGREGACJI    ODPADÓW

POBIERZ ZASADY     SEGREGACJI    ODPADÓW PDF

 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR  WNIOSKU DO POBRANIA

FORMULARZ na ePUAP -wymagany profil zaufany/podpis elektroniczny

 

PRAWIDŁOWE KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH ODPADY KOMUNALNE W PRZYDOMOWYM KOMPOSTOWNIKU

POBIERZ ULOTKĘ DOCX

POBIERZ ULOTKĘ PDF

 

Analiza stanu gospodarki odpadami Gminy Korytnica w 2018 roku.

analiza_gosp.odpadami_2018r.docx

 

LISTA PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIE WÓJTA GMINY KORYTNICA

NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH ORAZ ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

Lp.

Nazwa Firmy

Kontakt

 

1

SAF-KAN Grzegorz Safiański,                       Krypy25, 07-111 Wierzbno

 

tel. 509 830 834

2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.  ul.Szamoty 42B, 07-100 Węgrów

 

tel. 25 792 30 24

3

Kazimierz Gromek, FILIPY 5,

07-111 Wierzbno  

 

tel. 506 115 336

 

4

WC SERWIS Sp z o.o Spółka Komandytowa

ul.Szybowa 2, 41-808 Zabrze

 

tel. 801 133 088

5

mToilet Sp. z o.o. ,

ul.Toruńska 31, 03-226 Warszawa

 

tel. 800 000 800

 

Usługę wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Korytnica mogą wykonywać przedsiębiorcy posiadający zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Korytnica. na prowadzenie działalności za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁY

Uchwała Nr LVI/313/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
29 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę nr
XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 19
sierpnia 2020r. w sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz określenia warunków i trybu
składania deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą
środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr LVI/312/22 Rady Gminy Korytnica z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała Nr LII/296/22 Rady Gminy Korytnica z dnia
19 września 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr
VI/32/19 Rady Gminy Korytnica z dnia 22 marca 2019
r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze
inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenia
wynagrodzenia za inkaso

UCHWAŁA NR XLIX/282/22 RADY GMINY KORYTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

UCHWAŁA NR XLIX/283/22 RADY GMINY KORYTNICA z dnia 27 czerwca 2022 r.
zmieniająca uchwałę nr XXVII/144/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia
warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

UCHWAŁA NR XXXI/169/20 RADY GMINY KORYTNICA
z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica

UCHWAŁA NR XXVII/144/20 RADY GMINY KORYTNICA z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała Nr XXVII/142/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 sierpnia 2020r. w sprawie wyboru metody
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości stawki takiej
opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości
wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe na terenie Gminy Korytnica

Uchwała Nr XXVII/140/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 19 sierpnia 2020 r.w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności, przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości niezamieszkałych oraz określenia stawki opłaty
podwyższonej

Uchwała Nr XXVI/134/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XXVI/133/20 Rady Gminy Korytnica z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie uchwalenia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korytnica

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.